Gevraagd advies Kinderopvang op sociaal medische indicatie

Middelburg, 13 september 2017

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.

Onderwerp: Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie

 

Geacht College,

 

 

U heeft ons gevraagd een advies te geven over de "Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie".

 

Wij hebben enkele vragen en opmerkingen over genoemde verordening:

 

  • Artikel 7 lid 2: de hier genoemde periode vinden wij te lang. Er kan immers sprake zijn van overbelasting van de ouders/verzorgers van het betrokken kind

 

  • Artikel 10: wij vragen ons af of hier geen verwijzing bijhoort naar een opgesteld behandel / werk- of zorgplan, als voorwaarde voor het verkrijgen van een beschikking. De in dit plan opgenomen criteria zouden ook kunnen worden gebruikt voor evaluatie van het proces.

 

  • Artikel 12: wij stellen voor om in het overzicht feitelijke kosten een specificatie op te nemen met datum afname én aantal uren / dagdelen. Zoals dit ook bij de verantwoording PGB gebeurt!

 

  • Algemeen: is er in deze verordening voorzien in onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens de periode van aanmelding en indicering?
    Zo ja, waarom wordt er in deze beleidsregels niet naar verwezen?

 

  • In deze verordening ligt de nadruk op toelatingscriteria, toekenning, administratie en afhandeling van gemaakte kosten en termijnen waarbinnen beslissingen genomen dienen te worden. Het volgen en toetsen van de uitvoering (een belangrijke pijler in de pentekening) van de toegekende hulp/ondersteuning komt niet aan bod of laat men aan andere partijen over; het is wenselijk om in de verordening aan te geven hoe dit geregeld word

 

 

Wij vinden bovenstaande punten van wezenlijk belang. Daarom verzoekt de Adviesraad Sociaal Domein u om bovenstaande opmerkingen te verwerken in de verordening.

 

Hoogachtend,

Nog geen reacties

Laat een reactie achter