Advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021

Middelburg, 16 december 2017.

Aan het  College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg.

Onderwerp: Gevraagd advies Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021 voor Walcheren.

Geachte college.

U heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021. Bij deze treft u het advies aan.

Voor Vlissingen en Middelburg (Veere is eerder geïnformeerd) moet worden geconstateerd dat de adviesraden pas in oktober voor het eerst geïnformeerd zijn over de nieuwe update kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021.

Om ons in staat te stellen onze adviesrol goed te vervullen stellen wij voor om de adviesraden bij een volgende update vroegtijdig te laten participeren en eerder met een conceptnotitie te komen.

Gezien de ontvangst van de update van de kadernotitie per email van 4 december om 22.00 en een daarin gestelde deadline van 5 december zal het duidelijk zijn dat een volwaardig en onderling afgestemd advies van de 3 adviesraden onmogelijk is.

Hieronder staat schuin gedrukt de algemene reactie van de adviesraad Veere waar we ons in kunnen vinden.

 

“Bij het lezen van de notitie rijst de vraag in eerste instantie voor wie de notitie geschreven is. Wij denken dat de doelgroep hier o.a. de gemeenteraadsleden zijn en de leden van diverse adviesraden. Allen personen die betrokken zijn bij beleidsontwikkeling van de gemeenten. Gelet op genoemde doelgroep kan de nota inhoudelijk wel wat verbeterd worden. Van belang is bij voorbeeld aan te geven waarom weer voor dezelfde speerpunten is gekozen.  Als het gaat om veranderingen van bepaald (on)gezond gedrag zouden wij graag aangegeven zien welke veranderingen wel of niet van betekenis (significant) zijn en derhalve aanleiding geven om de in te zetten activiteiten voor de aankomende periode te herzien. Wij hebben begrepen dat via de Zeelandscan het voorkomen van allerlei gedragsaspecten cijfermatig wordt gevolgd. Om het effect van de getroffen maatregelen te kunnen beoordelen  is het van belang  van te voren te bepalen bij welk gemeten niveau men op het einde van de periode kan stellen dat een trend in de positieve richting is ingezet. Gezondheid is een groot goed waar men zuinig op moet zijn. Zodra men dan ook constateert dat bepaald ongezond gedrag of psychische klachten zoals overgewicht en eenzaamheid eerder toe dan afnemen ondanks alle inspanningen om ze terug te dringen is nader onderzoek naar achterliggende oorzaken noodzakelijk. Wellicht is dan een andere, meer geïntegreerde aanpak gewenst. Het gezondheidsbeleid vereist een proactieve en ambitieuze instelling. Bij opvoedondersteuning zien wij die instelling terug echter niet bij het thema eenzaamheid wanneer men als doel stelt dat het aantal mensen met dergelijke gevoelens niet mogen stijgen.  Een cijfermatige verantwoording moet indien gewenst worden gegeven. De cijfers en statistieken moeten op zijn minst opvraagbaar zijn.

In het overzicht financiering uitvoering en evaluatie is de gemeente Vlissingen niet opgenomen. Verder ontbreekt in de begroting de kosten voor de evaluatie. In de notitie staat dat de nu voorziene activiteiten in het financiële kader worden gezet. De vraag is of er nog geld is voor eventuele onvoorzien activiteiten.  Verder missen wij de correlatie tussen de beschreven ambities en de daarvoor begrote bedragen. Het lijkt een kopie van de begroting van de afgelopen periode.”

 

Het bovenstaande advies vanuit Veere heeft nog geen rekening kunnen houden met de discussie die door de adviesorganen is gevoerd op basis van de conceptnotitie. Deze notitie gaat uit van de landelijke drie speerpunten in het gezondheidsbeleid vanuit de centrale overheid. Deze zijn voor Walcheren integraal overgenomen.

Naast een niet adequate planning ontbrak bij het eerste concept een op de inhoud afgestemde begroting. Hierover is een constructief extra overleg gevoerd, waarna op het laatste moment de bestaande budgettaire kaders zo goed als mogelijk zijn toegevoegd aan de notitie.

Omdat het ons aan tijd heeft ontbroken om de kadernotitie integraal en in gezamenlijkheid te bespreken zijn wij er onvoldoende aan toegekomen om de kadernotitie, te toetsen op volledigheid, vast te stellen of de juiste prioriteiten zijn gesteld en vast te stellen en of er evenwicht bestaat tussen budget en behoeften.

Vanwege het belang van de voortzetting van het gezondheidsbeleid brengen wij ondanks de hierboven vermelde kanttekeningen positief advies uit, maar wij verbinden aan dit advies ons dringende verzoek om in het vervolg rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 

  1. Een volgende update van het gezondheidsbeleid wordt tijdig in concept aangeboden aan de drie adviesraden.
  2. Daaraan voorafgaand worden de drie adviesraden betrokken bij de evaluatie van het beleid op basis van een tijdig te overleggen ambtelijke Walchersbrede notitie.
  3. In de evaluatie wordt naast de verslaglegging over de inhoudelijke voortgang in ieder geval inzicht gegeven in de ontwikkeling van vraag en aanbod en de budgettaire aspecten.

 

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

 

Hoogachtend,

A de Jong                         B.J. van Dijk

Voorzitter                            Secretaris

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter