Advies hervorming uitvoering Jeugdwet en Wmo (Porthos)

Middelburg, 4 september 2017

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg

 

Betr. advies inzake Porthos

 

Geacht College,

De Adviesraad Sociaal Domein gaat bij deze graag in op het verzoek om advies uit te brengen over de door u uitgezette en verder uit te werken koers met betrekking tot de voortzetting van Porthos. Wij hebben daarvoor de nodige stukken, op 16 augustus 2017,  ontvangen van de projectleider Jos Kouwer.

 

Allereerst merken wij op het te betreuren dat voortzetting van Walcherse samenwerking binnen Porthos door de eenzijdige besluitvorming van de Middelburgse gemeenteraad onzeker is geworden. Na de besluitvorming in de gemeenteraad heeft de verantwoordelijke wethouder ons gevraagd om een snelle reactie. Daarop heeft de Adviesraad een advies uitgebracht met de strekking dat voortzetting van de samenwerking “ in al dan niet aangepaste vorm “ beter is dan als gemeente solo verder te gaan.

Gelet op de tekortkomingen in de werkwijze en bedrijfsvoering van Porthos begrijpen wij de behoefte aan bijsturing, maar het ligt het voor de hand om met de veranderingen aan te sluiten bij het onderzoek dat inzake Porthos is uitgevoerd en de wijzigingen in onderling overleg met de gemeenten Veere en Vlissingen door te voeren. (zie 1)

 

Wij beseffen dat de besluitvorming door de gemeenteraad voor u als college kader stellend is, maar dringen er desalniettemin bij u op aan om in het vervolg van het traject de opties voor samenwerking zo goed mogelijk te benutten; in de nu voorliggende stukken wordt weliswaar aan uw college opdracht gegeven om met de colleges van Veere en Vlissingen te overleggen over de werkwijze van en samenwerking binnen Porthos, maar in de uitwerking van het model 2 komen wij vervolgens geen concrete aanknopingspunten en overlegmomenten tegen voor afstemming van het vervolgproces.

 

Los van onze zorg over de mogelijke gevolgen van het raadbesluit voor de samenwerking met Veere en Vlissingen hebben wij veel waardering voor de gedegen beschrijving van werkprocessen en de beoogde samenwerking tussen de bij de zorg betrokken partijen. Desondanks wordt echter niet voldoende duidelijk wat de voordelen van de beoogde koerswijziging zijn voor de kwaliteit en doelmatigheid van de maatschappelijke zorg. Ook ontbreekt een indicatie van de  gevolgen voor de personeelsbezetting als effect van de beëindiging van de huidige samenwerking. Wij vrezen dat door het wegvallen van het schaalvoordeel de personeelskosten voor Middelburg eerder zullen toe- dan afnemen met (te voorziene) bijhorende gevolgen van kwaliteit en continuïteit voor alle betrokkenen in het werkveld . Ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor de onzekerheid die door de recente ontwikkelingen is ontstaan bij de medewerkers van Porthos. Behoud van de bestaande expertise en motivatie achten wij als Adviesraad van groot belang.

 

Meer inhoudelijk vragen wij uw aandacht voor de volgende aspecten:

Onderdeel van de door u voorgestelde koers is het accent op de wijkgerichte aanpak. Het werken met wijknetwerken en professionals zou een oplossing zijn voor de bestaande knelpunten. De adviesraad betwijfelt of het werken met wijknetwerken een effectieve oplossing is. De wijken verschillen immers aanzienlijk in grootte en problematiek, waardoor grote verschillen kunnen optreden in de zorgvraag. De vraag is of de wijknetwerken de zorgvraag kunnen managen. Wij merken daarbij op dat in het voorstel veel wordt verwacht van de professionals; hoeveel professionals zijn er nodig, welke eisen worden aan hen gesteld en zijn er voldoende garanties voor de noodzakelijke functiescheiding tussen de beoordeling van een aanvraag en de toekenning van zorg?

Een ander aandachtspunt is dat bij de wijknetwerken  een grote verantwoordelijkheid komt te liggen. Wordt de bij de gemeente behorende verantwoordelijkheid niet te veel overgelaten aan de wijknetwerken? De adviesraad wijst daarbij op het risico van de nu reeds bestaande ons kent ons  situaties. Nu al horen wij dat in een aantal gevallen getwijfeld wordt aan de onafhankelijkheid van bepaalde personen, omdat men nauw met elkaar samenwerkt en men werkrelaties niet wil verstoren. Een heldere rolverdeling c.q. functiescheiding en duidelijke regiefunctie van de gemeente zijn essentieel voor een goed functioneren van het maatschappelijk beleidsterrein.

Â

  1. Het voert te ver om op alle deelaspecten in te gaan. Voor de adviesraad is het belangrijkste dat op hoofdlijnen een koers wordt ingeslagen waar het goede uit de huidige praktijk wordt behouden , dat gezorgd wordt voor een vloeiende overgang van de huidige naar de nieuwe situatie en dat de samenwerking met de andere gemeenten zo goed mogelijk wordt geborgd. Om dit te kunnen realiseren pleit de adviesraad  er voor om 2018 als overgangsjaar te beschouwen en per kwartaal de ontwikkelingen te monitoren. De adviesraad zal daarbij graag een adviserende rol vervullen.

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het proces. Het is duidelijk dat de Adviesraad Sociaal Domein door de ontstane situatie niet samen op kan optrekken met de andere adviesraden. Elkaar wederzijds informeren over elkaars adviezen lijkt het maximaal haalbare in deze situatie.

Het uitgangspunt zou moeten zijn om voor onze inwoners de toegang tot en het verkrijgen van de best mogelijke zorg te waarborgen. De huidige stukken gaan naar onze mening iets teveel uit van financieel/economische motieven.

De adviesraad wil het college ook attenderen op de hoogst noodzakelijke communicatie. Het is van evident belang dat alle betrokken partijen over de redenen en de komende veranderingen gaan communiceren met de inwoners van Middelburg.

 

Geacht college, wij hopen dat ons advies bijdraagt aan de door u te nemen beslissingen en dat deze zullen leiden tot optimalisatie van de intergemeentelijke uitvoering van de aan Porthos toebedeelde taken.

 

Hoogachtend,

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter