Advies Evaluatie beleidsplan integrale schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020

Middelburg, 25 mei 2018.

Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

Onderwerp: Gevraagd advies “Evaluatie beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-2020”

Geacht college,

Op 7 mei 2018 hebben wij als adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een constructief gesprek gehad met de beleidsmedewerkers van de gemeente Vlissingen en Middelburg inzake bovengenoemd onderwerp.

De evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een viertal in het stuk genoemde thema’s, te weten: integrale benadering, preventie, vroeg signalering en nazorg.

 Integrale benadering

De vergadering merkt de noodzaak op van het feit dat de regie bij 1 persoon moet liggen die zowel het voortraject verzorgt alsook de nazorg.

Humanitas is niet langer betrokken bij het voortraject van het schuldhulpverleningsproces. Het zal inzichtelijk moeten worden wat de invloed hiervan is op het  traject.

Daarnaast dient aandacht te zijn voor de laaggeletterdheid van een groot deel van de doelgroep.

Preventie

Het credo “beter jong geleerd dan oud gedaan” is heel erg belangrijk met betrekking tot preventie.

Ook de middelbare scholen moeten in dit proces worden meegenomen.

Samenwerking met het UWV en bewindvoerders wordt als zinvol gezien. Het organiseren van symposia en verder grootschalige bijeenkomsten achten wij van minder groot belang.

Belangrijk vinden wij wijkgerichte acties/mogelijkheden, waar mogelijk in combinatie met afdeling(en) Welzijn van de betrokken gemeentes. Daarbij moet worden voorkomen dat taken dubbel worden uitgevoerd.

Vroegsignalering

Wij adviseren het belang van vroegsignalering, waarbij in de ontwikkeling hiervan zoveel mogelijk bedrijven/organisaties betrokken worden.

Korte wacht- en doorlooptijden, gezinnen met kinderen en nazorg

Gezien de problematiek van de situatie in gezinnen en met name die van de kinderen wordt de noodzaak van snelle doorlooptijden als heel belangrijk ervaren. Hiermee kan extra werk worden voorkomen.

De communicatie tussen betrokken organisaties, alsmede de communicatie binnen de betrokken afzonderlijke organisaties, is hierbij van groot belang.

Men mag verwachten dat de voorgestelde “extra handen” het schuldhulpverleningstraject in positieve zin zullen beïnvloeden, hoewel dit niet inzichtelijk kan worden gemaakt.

Wij spreken onze zorg uit over de rol van vrijwilligersorganisatie(s) in dit beleidsplan. Hun rol gaat heel ver. Wij vragen ons af of zij deze kunnen waarmaken niet alleen qua kennis en kunde maar ook met betrekking tot de tijdstrajecten. Schuldhulpverlening is een intensief traject wat veel vergt van vrijwilligers.

De positie van Humanitas dient m.b.t. het schuldhulpverleningstraject nader te worden bepaald.

Daarnaast willen wij Orionis Walcheren adviseren hun cliënten persoonlijk te berichten, dat zij voor een toeslag in aanmerking komen als zij langer dan drie jaar op minima-niveau zitten.

Dit om te voorkomen dat deze mensen in financiële problemen dreigen te komen.

Het blijkt in de praktijk dat mensen toeslagen “vergeten” aan te vragen.

Wij concluderen dat er vooruitgang is geboekt maar dat er nog voldoende werk te doen is in de komende jaren.

Op dit moment zijn we halverwege de periode van het beleidsplan. In het bovenstaande hebben wij enkele aandachtspunten en adviezen aangegeven.

Gezien het feit dat een evaluatie zeer arbeidsintensief is, wordt deze aan het einde van de periode als passend ervaren.

 

Hoogachtend,

Namens de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen

 

 

Voorzitter en secretaris van de adviesraad Sociaal Domein Middelburg,

A. de Jong                                         B.J. van Dijk

Voorzitter                                           Secretaris

 

 

Nog geen reacties

Laat een reactie achter