Jaarverslag 2017

 Jaarverslag 2017

 Het voorwoord

Eind 2015 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. De WMO-raad en de Seniorenraad gingen in de ASD op. De ASD adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders (B&W)  over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De raad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de raad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groepen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.

Dit verslag is een weergave van de werkzaamheden van de ASD in 2017 en daarmee ook de publieke verantwoording van de ASD.

De ASD heeft ervoor gekozen summier verslag te doen van haar uitgebrachte adviezen aan het college van B&W en van de gezamenlijke adviezen met de WMO-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen (binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband).

 Van de voorzitter, de heer A. de Jong

Sinds februari 2017 ben ik voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein  van Middelburg. Een functie die een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee brengt, ook al is het een vrijwilligersfunctie. Of misschien juist daarom. Want een bekende uitspraak is dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Het Sociaal Domein staat voor alles dat mensen nodig hebben indien ze in bepaalde situaties terechtkomen, waar ondersteuning voor nodig is. En ook al gaat het goed met (de economie van) Nederland, de vooruitgang in inkomen en leefomstandigheden gaat helaas aan veel mensen voorbij. Sterker nog, de kloof tussen de mensen waarmee het goed gaat en de mensen met tegenslagen lijkt eerder groter dan kleiner te worden. En daarnaast heb je natuurlijk omstandigheden die niet verbonden zijn met inkomen, maar met gezondheid en ouderdom, etc. Dat maakt het werk van de ASD zo belangrijk: oog hebben voor de mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben en daarover het College van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over te adviseren.

Om die belangrijke rol waar te maken, werken we in de ASD samen met een club van gemotiveerde mensen, met uiteenlopende kennis en/of ervaring op het gebied van het sociale domein. In 2017 zijn er enkele leden vertrokken, maar we hebben gelukkig ook weer andere mensen kunnen aantrekken. Op een enkele vacature na zijn we als ASD volledig op sterkte.

Om onze adviestaken in 2018 zo goed mogelijk te kunnen vervullen willen we graag al tijdens de beleidsontwikkeling door de gemeente geïnformeerd en desgewenst ook actief betrokken worden. Hoewel de gemeente zich daarvan bewust is, blijkt het soms niet altijd te lukken om voldoende tijd te creëren voor een goed advies. Soms is dat onvermijdelijk gelet op snelle maatschappelijke veranderingen en politieke besluitvorming. Zo werd de ASD in 2017 verrast door een besluit van de gemeenteraad om met Porthos een andere weg in te slaan. Vanaf dat moment volgen we dit proces met grote aandacht om er mede voor te zorgen dat de maatschappelijke zorg in Middelburg, maar ook geheel op Walcheren op niveau blijft. In ons jaarverslag vindt u een overzicht van alle zaken waar de ASD zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet.

De ASD heeft zich voorgenomen om de maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet te volgen, zodat we op daarvoor geschikte momenten op eigen initiatief adviezen kunnen verstrekken, in aanvulling op de door de gemeente gevraagde adviezen. Aan u als inwoner van Middelburg de vraag om met ons mee te denken en ontwikkelingen te signaleren. Via onze website kunt u ons uw suggesties doorgeven.

De leden van de ASD Middelburg

Eind 2016 moest de toenmalige voorzitter en twee leden hun lidmaatschap van de ASD om privéredenen beëindigen. In diverse media werden de ontstane vacatures onder de aandacht gebracht en dit had tot gevolg dat er tien reacties op kwamen. Met negen kandidaten werden gesprekken gevoerd en dit leidde tot vijf nieuwe leden. In oktober zijn wederom vacatures via de media onder de aandacht gebracht en hier kwamen zes reacties op. Met diverse kandidaten zijn gesprekken gevoerd en dit resulteerde in twee nieuw leden.

Op 1 januari 2017 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:

 • Dhr. B.J. van Dijk (Bart) secretaris en tijdelijk voorzitter;
 • Dhr. G. Labeur (Geerard);
 • Mevr. L. Imanse (Leanne);
 • Mevr. K. Struijk (Karin);
 • Dhr. R. Tomasoa (Rudi);
 • Mevr. M. Dekkers (Margo);
 • Dhr. Boogaard (Adri);

Per 1 februari 2017 werden de volgende leden benoemd tot lid van de ASD Middelburg:

 • Dhr. A. de Jong (Aat) als voorzitter;
 • Dhr. W. Lagerweij (Wessel);
 • Dhr. J. Mangroe (Sydney) die medio maart zijn lidmaatschap beëindigde;
 • Dhr. J. Enter (Jeanine) die medio september haar lidmaatschap beëindigde.

Per 1 maart 2017 werd het volgende lid benoemd tot lid van de ASD Middelburg:

 • Mevr. J. Franken (José).

Per 1 december 2017 werd het volgende lid benoemd tot lid van de ASD Middelburg:

 • Mevr. A. Senden (Annemiek).

De verschillende aandachtsvelden waren als volgt over de leden verdeeld:

 • Jeugd en Onderwijs: dhr. R. Tomasoa, dhr. A. Boogaard, dhr. W. Lagerweij en mevr. J. Enter.
 • Mobiliteit en Toegankelijkheid: dhr. A. Boogaard, dhr. G. Labeur, mevr. M. Dekkers en dhr. W. Lagerweij.
 • Werk en Inkomen: mevr. L. Imanse, dhr. R. Tomasoa en mevr. K Struijk.
 • Welzijn en Mantelzorg: dhr. B. van Dijk (welzijn gerelateerd), dhr. G. Labeur (PGB-gerelateerd) en mevr. J. Franken
 • Wonen en Leefomgeving: dhr. B. van Dijk, mevr. M. Dekkers en dhr. A. de Jong.

 

Er is een vertaalslag gemaakt van aandachtsvelden naar werkgroepen, dit om de samenwerking met de raden van Vlissingen en Veere soepeler te laten verlopen.

De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:

 • Toegankelijkheid en Vervoer: dhr. A. Boogaard, mevr. M. Dekkers, dhr. W. Lagerweij en dhr. G. Labeur.
 • Armoedebeleid: mevr. L. Imanse, dhr. R. Tomasoa, dhr. B. van Dijk en mevr. K. Struijk.
 • Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Cliëntondersteuning: mevr. M. Dekkers, dhr. G. Labeur, dhr. B. van Dijk en mevr. J. Franken.
 • Ouderen: dhr. A. Boogaard, dhr. B. van Dijk en mevr. M. Dekkers.
 • Jeugd en Onderwijs: dhr. R Tomasoa, dhr. A. Boogaard en dhr. W. Lagerweij.
 • Inkoop en Begeleiding: dhr. R. Tomasoa, dhr. G. Labeur, mevr. M. Dekkers en dhr. A. Boogaard.
 • Porthos: mevr. K. Struijk, mevr. L. Imanse, mevr. J. Franken, dhr. R. Tomasoa en dhr. B. van Dijk.
 • Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: dhr. G. Labeur.
 • Interne Zaken: dhr. A. de Jong, Dhr. B. van Dijk en mevr. K. Struijk.
 • Orionis: dhr. B. van Dijk, mevr. L. Imanse en mevr. K. Struijk.

 

Vergaderingen:

De Adviesraad Sociaal Domein Middelburg heeft in 2017 tien keer plenair vergaderd.

Walchers Breed

 • Drie keer Bestuurlijk Overleg en gezamenlijk overleg met de raden van Vlissingen en Veere.
 • Overleg met MT Orionis;
 • Verordening WMO en beleidsregels 2017;
 • Advies over Porthos;
 • Onafhankelijke Cliëntondersteuning;
 • Doelgroepenvervoer;
 • Armoedebeleid;
 • Huishoudelijke Hulp;
 • Kennismaking MT Porthos;
 • Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp Zeeland;
 • Kadernotitie Gezondheidsbeleid 2018-2021;
 • Beleidsnota Regievisie BW – MO;
 • Inkoop dagbesteding en begeleiding.

Overleg met gemeente:

 • Raad van Inspiratie (4x);
 • Doelgroepenvervoer (2x);
 • Porthos/vinger aan de pols (9x);
 • Opvang kinderen met SMI;
 • Kindpakket;
 • Armoedebeleid (8x);
 • Evaluatie Passend Onderwijs;
 • Onafhankelijke Cliëntenondersteuning;
 • Passend Onderwijs Walcheren;
 • Notitie VN Verdrag;
 • De Vitale Revolutie.

 

 ASD Middelburg heeft de volgende bijeenkomsten bijgewoond:

 • Nieuwjaarsreceptie gemeente;
 • Walchers Platform voor Minima (WPM) vergaderingen;
 • Bijeenkomst Jeugdhulp Zeeland;
 • Bezoek Porthos;
 • Kennismaking MT Porthos;
 • Presentatie bij Ruimtelijk Beleid;
 • Marktplaats Porthos;
 • Informatiemarkt Participeren;
 • Informatiebijeenkomst Stationsbrug en stationsgebied (2x);
 • Jaarlijkse Themadag Splinter;
 • Hannie van Leeuwenlezing;
 • Werkbezoek Orionis;
 • Jaarvergadering PCG Zeeland;
 • Vergadering Ypsilon;
 • Transformatiebijeenkomst Jeugdhulp;
 • Raad van Inspiratie;
 • Regionale Commissie Maatschappelijke Zaken (MaZa).

Uitgebracht Adviezen:

 1. Verordening WMO en beleidsregels 2017 (Walchers breed);
 2. Verordening  Fonds Cultuur, sport en onderwijs;
 3. Verhoging inkomensgrens CZG;
 4. Onafhankelijke Cliëntondersteuning;
 5. De Vitale Revolutie;
 6. Hervorming Wmo en Jeugdwet (Porthos);
 1. Verordening Kinderopvang met sociaal medische indicatie (SMI);
 2. Advies Visie Gespecialiseerd Landschap Jeugdhulp Zeeland;
 3. Beleidsregels bijzondere bijstand 2018;
 4. Notitie Gezondheidszorg Walcheren 2018-2021.

 

Middelburg, 1 januari 2018

Bart van Dijk

Secretaris ASD Middelburg

Nog geen reacties

Laat een reactie achter