Jaarverslag 2016

 

Jaarverslag 2016

 

Voorwoord

Op 1 januari 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg (ASD) officieel van start gegaan. Dit was een gevolg van de decentralisatie van een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein van het Rijk naar de gemeenten. Wmo-Adviesraad en Seniorenraad gingen in de ASD op. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders over het (voorgenomen) beleid binnen het sociale domein. De raad doet dit aan de ene kant op basis van persoonlijke expertise en ervaring van de leden van de raad en aan de andere kant door contact te onderhouden met allerlei groepen die mensen vertegenwoordigen voor wie dit gemeentelijk beleid bedoeld is.

Dit verslag is het eerste jaarverslag van de werkzaamheden van de ASD in 2016 en daarmee ook de eerste publieke verantwoording van de ASD.

In de besluitvorming bij de totstandkoming van de ASD koos het college van burgemeester en wethouders voor een raad van 10 leden. Na 1 januari bleek al snel dat de belasting voor de leden van de raad hoog was. Om die reden heeft de raad in zijn eigen Reglement het aantal leden verruimd tot minimaal 10. Dat gaf ruimte, ook als de bezetting van 10 leden al bereikt zou zijn, toch goede kandidaten te kunnen werven. In dit verslagjaar is de bezetting van de raad steeds minder dan 10 leden geweest. Werving en selectie leidde in 2016 niet tot een voltallige bezetting.

De raad heeft ervoor gekozen summier verslag te doen van haar aan het college van B&W uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen en tevens van de gezamenlijke adviezen met de Wmo-raden van de gemeenten Veere en Vlissingen binnen het Walcherse gemeentelijke samenwerkingsverband en de diverse contacten in het verslagjaar.

Rapportages vanuit afzonderlijke werkgroepen zullen in dit verslag niet worden opgenomen.

Mochten Wmo-raad en Seniorenraad bekenden zijn in het netwerk van het sociaal domein, de ASD moet een gevestigde positie nog verwerven. Dat geldt met name in de richting van bestuur en ambtelijk apparaat van de gemeente. Het kwam te vaak voor dat de ASD niet of te laat om advies werd gevraagd. Ook in die zin blijft er werk aan de winkel!

Het is te vaak voorgekomen dat de ASD niet of te laat om een advies is gevraagd en ook vaak niet of te laat in het bezit is gesteld van de (juiste) onderliggende stukken.

 

 

Arnold Smeels,

Voorzitter


HET VERSLAG

Op 1 januari 2016 bestond de Adviesraad Sociaal Domein uit:

A.A. (Arnold)  Smeels  voorzitter
B.J. (Bart) van Dijk secretaris
(Geerard) Labeur|
Leanne) Imanse
R.(Rudi) Tomasoa
(Margo) Dekkers
(Adri) Boogaard
(Leonard) van Moolenbroek
G.T. (Grietje) Jeronimus
K.N. (Karin) Struijk (per -1-2-2016), notulist (per 01-01-2016)

Onderverdeling aandachtsvelden Sociaal Domein:

Jeugd en Onderwijs: Rudi ,Adri, Grietje en Leonard

Mobiliteit en Toegankelijkheid: Adri, Geerard en  Margo

Werk en Inkomen: Leanne , Rudi, Karin (PGB-gerelateerd)

Welzijn en Mantelzorg Bart: (specifiek Welzijn) - Geerard (PGB-gerelateerd)

Wonen en Leefomgeving: Grietje, Bart,  Margoen Leonard

In juni is er een vertaalslag gemaakt van aandachtvelden naar werkgroepen, dit om de samenwerking met de twee andere raden soepeler te laten verlopen.

De werkgroepen zijn als volgt samengesteld:

- Toegankelijkheid en Vervoer: Adri en Margo

- Armoedebeleid: Leanne, Rudi, Bart en Karin

- Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en Cliëntondersteuning: Margo, Geerard en Bart

- Ouderen: Adri, Bart en Margo

- Jeugd: Rudi, Adri, Grietje en Leonard

- Inkoop en Begeleiding: Rudi, Geerard, Margo en Adri

- Porthos: Karin en Leanne

- Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen: Leonard en Grietje

- Interne Zaken: Arnold, Bart en Karin

- Orionis: Bart, Leanne en Karin

 

Op 31 december stopten Arnold Smeels, Grietje Jeronimus en Leonard van Moolenbroek om privé  redenen met hun werkzaamheden voor de ASD.

Er werden in diverse media vacatures geplaatst voor het werven van een voorzitter en algemene leden. Hierop zijn 9 reacties binnengekomen en met 5 van hen zijn er in 2016 reeds gesprekken gevoerd.

 

Vergaderingen:

De ASD heeft in 2016 10 keer vergaderd.

Op 27 september is er overleg gevoerd met wethouder S. Szarafinski over de bemensing van de ASD en over een eventueel samengaan van de Walcherse Adviesraden, respectievelijk Vlissingen en Veere.

 

Activiteiten Walchers Breed

 • Bijeenkomst werkgroep Mantelzorg
 • Bijeenkomst werkgroep Porthos
 • Verdiepingsdag met als onderwerp PGB
 • Onafhankelijke Cliëntenondersteuning
 • 4 Vergaderingen Bestuurlijk Overleg (BO)
 • 4 vergaderingen Walchers Overleg (WOW)
 • Enquête Armoedebeleid
 • Cliëntervaringsonderzoek
 • Eigen bijdrage en bijzondere bijstand
 • Eigen bijdrage arbeidsmatige dagbesteding
 • Bijeenkomst met SCW
 • Beschermd Wonen
 • Bijzondere bijstand ten aanzien van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp
 • Gesprek MT Porthos
 • VN-verdrag
 • Markt Consultatie Hulpmiddelen
 • Evaluatie Armoedebeleid
 • Orionis

 

Overleg met gemeente:

 • Advies Bijeenkomst over aanpassing beleidsregels Wmo en Jeugdhulp
 • Blijverslening
 • Intrekking verordening Kinderopvang
 • Onafhankelijke Clientondersteuning
 • Armoedebeleid
 • Uitvoeringsregels PGB beschermd wonen
 • Inkoop Hulpmiddelen
 • Fietsparkeren
 • Welzijnsvisie gemeente Middelburg
 • Kennismaking met afdelingshoofden
 • Overleg vergunninghouders

 

Bijgewoonde Bijeenkomsten:

 • Nieuwjaarsreceptie Gemeente
 • Voorlichting beschermd wonen
 • Voorlichting KPN over veranderingen Postwet en daardoor minder brievenbussen
 • Dialoog bijeenkomst toegang jeugdhulp
 • Bijeenkomsten Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Toegang tot Jeugd
 • Evaluatie project beleidsmatige dagbesteding
 • Uitreiking jaarverslag Wmo-Adviesraad Vlissingen
 • Bijeenkomst Zeeuwse Leertuin
 • Bijeenkomst regionale Adviesraden Beschermd Wonen Zeeland
 • Vier vergaderingen Walchers Platform voor de Minima (WPM)
 • Diverse Raads- en commissievergaderingen
 • Werkgroep Inkoop dagbesteding en Begeleiding (10 keer bijeengekomen)
 • Zeeland Onbeperkt

 

Verdiepingsdagen

Op 3 maart vond de eerste verdiepingsdag plaats.

Het onderwerp was PGB (persoonsgebonden budget). Dit leidde tot een discussie tussen de aanwezige ambtenaren en de adviesraadleden waar uiteindelijk een "brandbrief' richting de Walcherse colleges uit voort is gekomen.

 

Uitgebrachte Adviezen:

Ongevraagd advies inzake Porthos

Ongevraagd advies inzake mantelzorg waardering

Gevraagd advies inzake intrekking Verordening Kinderopvang

Gevraagd advies inzake verordening en beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Ongevraagd advies stapelingskosten

Ongevraagd advies inkoop Begeleiding

Ongevraagd advies PGB versus ZIN (zorg in natura)

Gevraagd advies over Bijzondere bijstand ten aanzien van eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Gevraagd advies Beschermd Wonen

Gevraagd advies beleidsplan Schuldhulpverlening

Gevraagd advies evaluatie Armoedebeleid

Gevraagd advies beleid Vergunninghouders

 

Bezig gehouden met:

 • Beschermd wonen
 • Verordening Behandeling Klachten
 • Servicebus
 • Fietsparkeren
 • Handelingskader bescherming persoonsgegevens en delen informatie
 • Vergunninghouders
 • Nieuwe website Porthos
 • Ontwikkelen/onderhouden website ASD

 

Deskundigheidsbevordering:

Dit gebeurt door regelmatig deskundigen uit te nodigen op de reguliere vergaderingen die daar een presentatie houden en vragen beantwoorden.

Zo zijn er presentaties geweest over:

 • Porthos door mevrouw van J. van Biemen
 • Burgerparticipatie/Civiel Society door de heer A. van den Buuse
 • Zeeuwse Leertuin door mevrouw E. de Fretes
 • Beleid inzake vergunninghouders door de heren A. van den Buuse en O. Recourt
 • Pentekening door mevrouw E. de Fretes

 

 

 

 

Middelburg, 1 januari 2017

 

Bart van Dijk

Secretaris

Nog geen reacties

Laat een reactie achter