Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

De gemeente Middelburg is medio 2015 samen met de Seniorenraad Middelburg en de Wmo -adviesraad en in afstemming met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren op zoek gegaan naar een nieuwe adviesraad. Deze adviesraad moet in een breder perspectief en in een zo vroeg mogelijk stadium adviezen uitbrengen over huidige of toekomstige ontwikkelingen in het sociale domein.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders over de volgende gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociale domein: Jeugdzorg, Passend onderwijs, Participatiewet en de WMO.
Begin september 2015 is via een advertentie in diverse media aan inwoners van de gemeente Middelburg gevraagd om zich kandidaat te stellen
Eind oktober zijn de laatste sollicitatiegesprekken gehouden.
Van de 15 sollicitanten zijn er 10 uitgekozen en om voorgedragen te worden aan het college voor benoeming.
Op 5 november is er een kennismakingsbijeenkomst geweest in het Hof van Buren.
Na deze bijeenkomst hebben twee beoogde leden hun kandidatuur ingetrokken.

De ASD bestaat nu uit:
A.A. Smeels (Arnold) voorzitter
B.J. van Dijk (Bart)
G. Labeur (Geerard)
L. Imanse (Leanne)
R. Tomasoa (Rudi)
M. Dekkers (Margo)
A. Boogaard (Adri)
L. van Moolenbroek (Leonard)
G.T. Jeronimus (Grietje)

Vergaderingen :
De ASD heeft in 2015 twee maal vergaderd, te weten:
1. Op 10 november in een “constituerend beraad”.
Op deze bijeenkomst werden de leden over de 9 aandachtsvelden verdeeld.
De verdeling is als volgt:

Jeugd en Onderwijs: Rudi –Adri – Grietje – Leonard
Mobiliteit en Toegankelijkheid: Adri – Geerard - Margo
Werk en Inkomen: Leanne -Rudi
Welzijn en Mantelzorg Bart: (specifiek Welzijn) -Geerard (PGB-gerelateerd)
Wonen en Leefomgeving: Grietje – Bart – Margo- Leonard

Tevens werd vastgesteld dat de heer van Dijk de functie van secretaris gaat vervullen.
De vaste vergaderdag wordt bepaald op de 2e dinsdag van de maand en wel tussen 19.30 en 21.00 uur. Mevrouw Struijk wordt de vaste notulist voor deze vergaderingen.

2. Op 8 december is er een nieuw Reglement van orde vastgesteld en uitvoerig is gesproken over de opzet van de website.
Deze wordt gemaakt met als doel om de inwoners van Middelburg informatie te geven waarbij de opzet is om zo transparant mogelijk te zijn.
Via de Social Media ( Twitter en Facebook) zullen berichten gepubliceerd worden.

Bijgewoonde Bijeenkomsten:
- Commissie Sociaal Domein
- Focusvergadering Aandacht voor Iedereen
- Commissie vergaderingen
- Bestuurlijk overleg met de drie wethouders en de andere 2 adviesraden
- WOW -overleg
- Inkoop Dagbesteding en begeleiding
- Doelgroepenvervoer
- Werkgroep Inkoop dagbesteding & begeleiding
- Beleidsnotitie Pleegzorg 2016-2017 (Advies WMO Vlissingen onderschreven)
- Jeugdparticipatie en politiek
- Werkgroep Jeugd & Onderwijs met beleidsambtenaren inzake J

Middelburg, 1 januari 2016

Bart van Dijk
secretaris

Jaarverslag 2015

Nog geen reacties

Laat een reactie achter