Nieuws

Ongevraagd Advies Stapelingkosten

ondertekend ongevraagd advies stapelingkosten (def) [695218]     Middelburg,15-02—2016     College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg     Onderwerp: ongevraagd advies stapelingskosten eigen bijdrage     Geacht College,   Naar aanleiding van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt in de gemeente Middelburg naar de stapeling van kosten en waarvan de uitkomsten slechts een eerste…
Lees verder

Gevraagd Advies beleidsregels Wmo & jeugdzorg

Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In de drie Walcherse gemeenten is gekozen voor de werkwijze om de Walcherse Wmo-adviesraden vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Onze adviezen en…
Lees verder

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 De gemeente Middelburg is medio 2015 samen met de Seniorenraad Middelburg en de Wmo -adviesraad en in afstemming met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren op zoek gegaan naar een nieuwe adviesraad. Deze adviesraad moet in een breder perspectief en in een zo vroeg mogelijk stadium adviezen uitbrengen over huidige of toekomstige ontwikkelingen in het…
Lees verder

Agenda ASD 9 februari 2016

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 9 februari  2016 Het Palet, Middelburg Zuid   19:30-21:00 uur     Opening   Notulen vorige vergadering   Toelichting benoeming leden door Saskia Szarafinski   Ingekomen stukken Definitief advies Porthos Definitief advies Mantelzorgwaardering (ingetrokken) Inzet onafhankelijke cliëntenondersteuning 2 emails van SCW Uitnodiging Verdiepingsdag Adviesaanvraag Kinderopvang Betaling Jongerendenktank Inkoop begeleiding Uitnodiging…
Lees verder