Recent Posts by Bart van Dijk

Wmo-tarief Servicebus

Via deze mail willen wij u op de hoogte brengen van het collegebesluit van 28 augustus 2018 aangaande het Wmo-tarief in de Servicebus. Op 28 augustus heeft het College van B&W een herstelbesluit genomen op het besluit van 10 juli 2018 om de eigen bijdrage van €1,00 per rit te laten vervallen voor Wmo-reizigers in…
Lees verder

Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”

Middelburg, 30 augustus 2018   Aan: de Colleges van Burgemeester en wethouders van de Gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.   Onderwerp: Ongevraagd SPOEDadvies “Evaluatie doorontwikkeling Pentekening”   Geachte colleges, Op 27 augustus jl.  hebben wij ons, als (werkgroepen van) de adviesraden van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen in een spoedoverleg beraden over de stand…
Lees verder

AGENDA 11 SEPTEMBER 2018

Agenda Adviesraad Sociaal Domein Middelburg Dinsdag 11 september 2018 Het Palet, 19.30 – 21.45 uur kleine zaal     Opening   Kennismaking met wethouder Cees Lodder en onze notuliste Julia Roskam   Vaststellen agenda   Bespreekpunten met wethouder: a. Belastingkwestie Porthos c. Structureel overleg   Notulen vorige vergadering   Ongevraagd advies onafhankelijke cliëntenondersteuning ?  …
Lees verder

Recent Comments by Bart van Dijk

No comments by Bart van Dijk yet.