Gevraagd advies evaluatie armoedebeleid

Middelburg, 27 oktober 2016.

 Aan de Colleges van Burgemeester & wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.

 Onderwerp: advies naar aanleiding van de evaluatie armoedebeleid.

 Geacht College,

 Van de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen zijn enkele leden betrokken geweest bij de evaluatie armoedebeleid op Walcheren. 

De uiteenzetting van het armoedebeleid op Walcheren, door de heer H. Piepers van het bureau KWIZ, was zeer verhelderend. 

In het deelrapport evaluatie kwalitatief onderzoek uitvoerbaarheid armoedebeleid op Walcheren worden de aanbevelingen op dienstverlening en voorlichting aan de gemeenteraden benoemd. 

De gezamenlijke adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen adviseren om de aanbevelingen ”interviews evaluatie armoedebeleid” betreffende de dienstverlening en voorlichting van het bureau KWIZ over te nemen en tot uitvoering te brengen. 

Wij vragen speciale aandacht voor:
1.

  1. In te zetten op preventieve maatregelen om de instroom te voorkomen bij met name de groep jonger dan 27 jaar.

 2.  Meer aandacht te besteden aan de ”menselijke factor”. Hieraan hechten wij bijzonder veel waarde, dat wil zeggen dat wij het uitermate belangrijk vinden, dat zowel medewerkers van Orionis alsmede Porthos onder goede werkomstandigheden hun werk moeten kunnen doen.            (haalbare caseloads e.d. )

Wij verwachten dat zich dat terug vertaalt in hun omgang met cliënten. Bovendien zouden genoemde organisaties meer in elkaars verlengde moeten werken, elkaars kennis en ervaring moeten delen en van daaruit integraal werken.

Het verschijnsel van loket naar loket sturen moet uitgebannen worden.

Wij zien graag Orionis en Porthos verder integreren om zo te komen tot een team Werk, Inkomen en Zorg.

 

3.    Integraal – dus bij alle Walcherse gemeenten en bij alle voorzieningen voor de minima – de 130%-norm van het sociaal minimum toepassen.

Wij denken dat bij toepassing hiervan een mogelijke armoedeval voorkomen wordt bij die mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan (stimulerende maatregel!)  Zij zitten bij het aanvaarden van werk doorgaans net boven de 110%-grens en verliezen compenserende voorzieningen, waardoor hun draagkracht een stuk minder wordt.

 

4.    Evenals in Middelburg ook in Veere en Vlissingen een Jeugdculuurfonds in te stellen. Uit het onderzoek van KWIZ is gebleken, dat met name van de jeugd uit de eenoudergezinnen 45% tot  de minima behoren. In het kader van kansrijk opgroeien, hechten wij grote waarde aan het extra aandacht geven aan deze kinderen. Wij denken bovendien dat een toegankelijke Collectieve Zorgverzekering met aanvullende pakketten, waarin ook voor kinderen aanvullende tandartsenzorg (beugels e.d) opgenomen zijn, hiertoe bijdragen.

Overigens zijn wij van mening dat wat tandartskosten voor volwassenen betreft, deze kosten niet zonder meer uitgesloten moeten worden voor vergoeding via de Bijzondere bijstand. 

Wij gaan er vanuit dat met cliënten – zoals in de Participatiewet opgenomen – minstens jaarlijks een gesprek gevoerd wordt. Het verschijnsel  ”granieten bestand” moet tot het verleden behoren. 

Wat de Schuldhulpverlening betreft (cijfers uit het onderzoek: 1400 huishoudens met schulden!) verwijzen wij naar de onlangs uitgebrachte adviezen van zowel de Sociale Cliëntenraad Walcheren alsmede naar ons advies van augustus j.l.

 Wij, als adviesraden, zijn zeer te spreken over de manier van werken en de aanpak van de evaluatie armoedebeleid. Het is een voorbeeld van hoe Adviesraden en Gemeenten met elkaar moeten samenwerken.

 Graag willen we betrokken worden/blijven in de advisering over het te ontwikkelen beleid inzake de armoedebestrijding op Walcheren.

 Hoogachtend,

 

Namens de adviesraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

 

Voorzitter en secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

 

 

Voorzitter                                                                  Secretaris

                                         

A.A.  Smeels                                                            B.J. van Dijk

 

 

                                                          

Nog geen reacties

Laat een reactie achter